Đề tài, dự án cấp Viện Hàn lâm

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP VIỆN HÀN LÂM

VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

 

 

Đề tài trọng điểm cấp VAST

 

 

Đề tài độc lập cấp VAST

 

 

Đề tài KHCN thuộc 7 hướng ưu tiên

 

 

Đề tài độc lập trẻ

 

 

Đề tài PTCN, hợp tác địa phương, dự án SXTN, PTSP

 

 

Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế song phương

 

 

 Các nhiệm vụ khác