Phòng Quản lý tổng hợp

 

1. Thông tin chung

Viện trưởng - Trưởng phòng: PGS. TS. NCVCC. Phạm Thị Hồng Minh
Điện thoại: 024.37566023 (tổng đài)
Fax: 04.37564390
Email: vanthu.inpc@vast.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 5 nhà 1H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

2. Cán bộ hiện đang công tác tại đơn vị

Tập thể cán bộ phòng Quản lý tổng hợp

Danh sách cán bộ phòng

PGS. TS. NCVCC. Phạm Thị Hồng Minh

Viện trưởng, Trưởng phòng

ThS. Đăng Thị Hương

Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng

CN. Nguyễn Thị Hiền Vân

Kế toán viên

CN. Phùng Thị Thu Hiền

Kế toán viên

ThS. Nguyễn Thị Thủy

Cán bộ phòng

Nguyễn Trọng Vượng

Cán bộ phòng

Tạ Thị Thanh Tuyên

Cán bộ phòng

Vũ Thị Quỳnh

Cán bộ phòng

Trần Khánh Sơn

Cán bộ phòng

Phan Diệp Linh

Cán bộ phòng

Vũ Đức Côi

Cán bộ phòng

Nguyễn Đắc Trung

Cán bộ phòng

 

3. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng QLTH có chức năng, nhiệm vụ: 
- Chức năng: Phòng Quản lý tổng hợp có chức năng giúp Viện trưởng Quản lý Nhà nước về mọi mặt hoạt động của Viện. 
- Nhiệm vụ: Thực hiện các công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, quản lý khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế, quản trị.