Lý lịch khoa học cán bộ phòng Hóa Sinh hữu cơ

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ

PHÒNG HÓA SINH HỮU CƠ

 

PGS.TS. NCVCC. Đoàn Lan Phương

Trưởng phòng

PGS.TS. NCVCC. Trần Thị Thu Thủy

Phó Trưởng phòng

GS.TS. NCVCC. Phạm Quốc Long

Chủ tịch HĐKH Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên

TS. NCVC. Trịnh Thị Thu Hương

Cán bộ phòng

TS. NCVC. Đặng Thị Phương Ly

Cán bộ phòng

TS. NCV. Đinh Thị Hà

Cán bộ phòng

ThS. NCV. Đào Thị Kim Dung

Cán bộ phòng

ThS. NCV. Đặng Thị Minh Tuyết

Cán bộ phòng

ThS. NCV. Hoàng Thị Minh Nguyệt

Cán bộ phòng

KS. Nguyễn Thị Nga

Cán bộ phòng

Bài viết liên quan