Lý lịch khoa học - Trần Thị Thu Thủy

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Trần Thị Thu Thủy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hoá sinh hữu cơ

Học hàm, học vị : Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại: 024.37562378

Email: thuy.tran@inpc.vast.vn

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Nghiên cứu thành phần hóa học, phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất thiên nhiên từ nguồn dược liệu Việt Nam.
  • Tổng hợp, bán tổng hợp các hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên.

CÔNG BỐ 3 NĂM GẦN NHẤT

1. Alla A. Kicha, Dinh Thi Ha, Natalia V. Ivanchina, Tymofey V. Malyarenko, Anatoly I. Kalinovsky, Pavel s. Dmitrenok , svetlana p. Ermakova, Olesya s. Malyarenko, Nguyen Anh Hung, Tran Thi Thu Thuy, Pham Quoc Long. Six new polyhydroxysteroidal glycosides, Anthenosides S1-S6, from the starfish Anthenea sibogae. Chem Biodivers. 2018, 15(3):e1700553. DOI: 10.1002/cbdv.201700553.

2. Nguyen Thi Thu, Phan Thi Hanh, Pham Hoang BN, Ho PT, Tran Thi Thu Thuy, Yves Wache. Encapsulation of Hibiscus sabdariffa anthocyanins as natural colours in yeast, Food Research International, 2018, 275-280. DOI: 10.1016/j.foodres.2018.02.044.

3. Joseph Ancy, Thuy Tran Thi Thu, Thanh Le Tat, Okada Masayoshi. Antidepressive and anxiolytic of a TREK-1 channel activator, ostruthin. Plos One, 2018, 13(8):e0201092. DOI: 10.1371/journal.pone.0201092.

4. Doan Lan Phuong, Nguyen Thi Thuy, Pham Quoc Long, Pham Minh Quan, Tran Thi Thu Thuy, Pham Thi Hong Minh, Ping-Chung Kuo, Tran Dinh Thang. Fatty acid, tocopherol, sterol compositions and antioxidant activity of three Garcinia seed oils. Nat. Prod., 2018, 12(4), 323-331. DOI: 10.25135/rnp.32.17.09.051054

5. Alla A. Kicha, Dinh Thi Ha, Natalia V. Ivanchina, Tymofey V. Malyarenko, Anatoly I. Kalinovsky, Pavel s. Dmitrenok , svetlana p. Ermakova, Olesya s. Malyarenko, Tran Thi Thu Thuy, Pham Quoc Long. Asterasaponins from the tropical starfish Acanthaster planci and their cytotoxicity and anticancer activities in vitro. Natural Product Research, 2018, DOI: 10.1080/14786419.2019.1585845.

6. Elena A Santalova, Vladimir A Denisenko, Pavel S Dmitrenok, Dinh Thi Ha, Nguyen Anh Hung, Anatoly L Drozdov, Olesya S Malyarenko, Tran Thi Thu Thuy, Pham Minh Quan, Pham Quoc Long. Occurrence of melibiose-containing glycosphingolipids in a sample of a sponge-coral association (Desmapsamma anchorata/ Carijoa riisei). Chemistry & Biodiversity, 2018, DOI: 10.1002/cbdv.201800401.

7. Dinh Thi Thu Thuy ,Tran Thi Tuyen, Tran Thi Thu Thuy, Pham Thi Hong Minh, Quoc Toan Tran, Pham Quoc Long, Duy Chinh Nguyen, Long Giang Bach, Nguyen Quyet Chien. Isolation Process and Compound Identification of Agarwood Essential Oils from Aquilaria crassna Cultivated at Three Different Locations in Vietnam. Processes, 2019, 7 (7), 432. DOI: 10.3390/pr7070432.  

SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

1. Đoàn Lan Phương, Trần Thị Thu Thủy, Đinh Thị Hà, Alla A. Kicha, Natalia V. Ivanchina, Timofey V. Malyarenko, Anatoly I. Kalinovsky, Timofey V. Malyarenko, Roman S. Popov, Svetlanta P. Ermakova, Phạm Minh Quân, Phương pháp phân lập hợp chất seroit gluosit [(24S)-28-O-[β-D-galactofuranosyl-(1→5)-α-L-arabinofuranosyl]-24-methyl-5α-cholestane 3β,4β,6α,8, 15β, 16β, 28-heptol] ) từ loài sao biển Acanthaster planci, 2018.

2. Đoàn Lan Phương, Trần Thị Thu Thủy, Đinh Thị Hà, Alla A. Kicha, Natalia V. Ivanchina, Timofey V. Malyarenko, Anatoly I. Kalinovsky, Timofey V. Malyarenko, Roman S. Popov, Svetlanta P. Ermakova, Phạm Minh Quân, Phương pháp chiết 02 hợp chất mới plancisides B [(24S)-28-O-[α-L-fucopyranosyl-(1→2)-3-O-methyl-β-D-xylopyranosyl]-24-methyl-5α-cholestane-3β,4β,6α,8,15β,16β,28-heptol (1) và plancisides C [(24S)-28-O-[2,4-di-O-methyl-β-D-xylopyranosyl-(1→2)-α-L-arabinofuranosyl]-24-methyl-5α-cholestane-3β,4β, 6α,8,15β,16β,28-heptol] 6-O-sulfate (2) từ loài sao biển Acanthaster planci, 2018.

 

Bài viết liên quan