Lý lịch khoa học - Đinh Thị Hà

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Đinh Thị Hà

Chức vụ: Cán bộ phòng

Học hàm, học vị : Tiến sĩ, Nghiên cứu viên

Điện thoại: 024.37562378

Email: dinhha.inpc@gmail.com

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Nghiên cứu thành phần hóa học, phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất thiên nhiên từ nguồn dược liệu Việt Nam.
  • Tổng hợp, bán tổng hợp các hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên.

CÔNG BỐ 3 NĂM GẦN NHẤT

I.      Tạp chí quốc tế

1. Alla A. Kicha, Dinh T. Ha, Natalia V. Ivanchina, Timofey V. Malyarenko, Anatoly I. Kalinovsky, Pavel S. Dmitrenok, Svetlana P. Ermakova, Olesya S. Malyarenko, Nguyen A. Hung, Tran T. T. Thuy, and Pham Q. Long. Six new polyhydroxysteroidal glycosides, Anthenosides S1-S6, from the starfish Anthenea sibogae, Chemistry & Biodiversity, 2018, 15 (3): e170553. DOI: 1002/cbdv.201700553

2. Elena A. Santalova, Vladimir A. Denisenko, Pavel S. Dmitrenok, Dinh T. Ha, Pham M. Quan, and Pham Q. Long . Occurrence of melibiose-containing glycosphingolipids in a sample of a sponge-coral association (Desmapsamma anchorata/Carijoa riisei), Chemistry & Biodiversity, 2019, 16, e1800401. DOI: 1002/cbdv.201800401

3. Dinh T. Ha, Alla A. Kicha, Anatoly I. Kalinovsky, Timofey V. Malyarenko, Roman S. Popov, Olesya S. Malyarenko, Svetlana P. Ermakova, Tran T. T. Thuy, Pham Q. Long and Natalia V. Ivanchina. Asterosaponins from the tropical starfish Acanthaster planci and their cytotoxic and anticancer activities in vitro, Natural Product Research, 2019, 1-8. DOI: 10.1080/14786419.2019.1585845.

II.   Tạp chí trong nước

4. Đinh Thị Thu Thủy, Trần Thị Tuyến, Từ Thị Kiều Trang, Đinh Thị Hà, Nguyễn Huy Tùng, Trần Thị Thu Thủy. Xây dựng phương pháp định lượng axit gambogic từ nhựa cây đằng hoàng (Garcinia hanburyi) Việt Nam bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC, Tạp chí hóa học, 2017, 55 (5E34), 142-146.

5. Đinh Thị Hà, Nguyễn Thị Kim An, Trần Thị Hồng Hà, Phạm Quốc Long, Trần Thị Thu Thủy. Bán tổng hợp và thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào của các dẫn xuất axit gambogic, Tạp chí hóa học, 2017, 55 (5E34), 137-141.

6. Dinh Thi Ha, Doan Lan Phuong, Pham Quoc Long, Ngo Dai Quang, Tran Thi Thu Thuy. Synthesis and cytotoxicity of polyhydroxylated cholesterol derivatives, Vietnam Journal of Science and Technology, 2018,56 (4), 467-47 DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/56/4/11710

7. Nguyen Anh Hung, Dinh Thi Ha, Pham Quoc Long, Alla A. Kicha, Tran Thi Thu Thuy. Steroidal diglycosides from the starfish Anthenea sibogae, Vietnam Journal of Science and Technology, 2018, 56 (4A), 121-126. DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/56/4A/13137

8. Nguyen Thi Kim An, Dinh Thi Ha, Pham Quoc Long, Tran Thi Thu Thuy. Tetraoxygenated xanthones from the latex of Garcinia cowa growing in Vietnam, Vietnam Journal of Science and Technology, 2018, 56 (5), 560-566. DOI:15625/2525-2518/56/5/11826

9. Nguyễn Thị Kim An, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Duyên, Trần Thị Thu Thủy, Đinh Thị Hà. Phân lập ba xanthone tetraoxygen thế từ dịch chiết điclometan của nhựa cây Garcinia cowa ex Choisy (Isolation of three tetraoxygenated xanthones from dichloromethane extract of Garcinia cowa Roxb.ex Choisy). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2018, số 45, 99-101.

10. Dinh Thi Ha, Baskar Salvaraja, Pham Quoc Long, Ngo Dai Quang, Do Huu Nghi, Lee Jae Wook, Tran Thi Thu Thuy. Synthesis of two new hydroximinosteroids from cholesterol and their biological evaluation, Vietnam Journal of Science and Technology, 2019, 57 (5), 527-538. DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/57/5/13809.

SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

1. Bằng độc quyền sáng chế: Đoàn Lan Phương, Trần Thị Thu Thủy, Đinh Thị Hà, Alla A. Kicha, Natalia V. Ivanchina, Timofey V. Malyarenko, Anatoly I. Kalinovsky, Roman S. Popov, Svetlana P. Ermakova, Phạm Minh Quân. Hợp chất (24S)-28-O-[beta-D-galactofuranosyl-(1→5)-alpha-L-arabinofuranosyl]-24-methyl-5alpha-cholestane- 3beta, 4beta, 6alpha, 8, 15beta, 16beta, 28-heptol và phương pháp phân lập hợp chất này từ loài sao biển Acanthaster planci., Số 18377, Quyết định số 6820/QĐ-SHTT, 05/02/2018.

2. Giải pháp hữu ích: Đoàn Lan Phương, Trần Thị Thu Thủy, Đinh Thị Hà, Alla A. Kicha, Natalia V. Ivanchina, Timofey V. Malyarenko, Anatoly I. Kalinovsky, Roman S. Popov, Svetlana P. Ermakova, Phạm Minh Quân. Hợp chất [(24S)-28-O-[alpha-L-fucopyranosyl-(1→2)-3-O-methyl-beta-D-xylopyranosyl]-24-methyl-5alpha-cholestane-3beta, 4beta, 6alpha, 8, 15beta, 16beta, 28-heptol;[(24S)-28-O-[2,4-di-O-methyl-beta-D-xylopyranosyl-(1→2)-alpha-L-arabinofyranosyl]-24-methyl-5alpha-cholestane-3beta, 4beta, 6alpha, 8, 15beta, 16beta, 28-heptol] 6-O-sulfat và phương pháp phân lập hai hợp chất này từ loài sao biển Acanthaster planci. Số 1637, Quyết định số 4539/QĐ-SHTT, 31/01/2018.

BẰNG KHEN

1. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Số 391/QĐ-HCTN, ngày 12/12/2018 của Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.