Lý lịch khoa học cán bộ trung tâm Ứng dụng Tin Hóa học và Y - Sinh - Dược

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIN HÓA HỌC VÀ Y - SINH - DƯỢC

 

PGS. TS. NCVCC. Phạm Thị Hồng Minh

Giám đốc Trung tâm

PGS. TS. NCVC. Phạm Minh Quân

Phó Viện trưởng, Phó Giám đốc Trung tâm

TS. NCVC. Đỗ Tiến Lâm

Phó Giám đốc Trung tâm

TS. NCV. Hà Việt Hải

Cán bộ Trung tâm

TS. NCVC. Hoàng Thị Bích

Cán bộ Trung tâm

TS. NCV. Hà Thị Thanh Hương

Cán bộ Trung tâm

CN. NCV. Phạm Thị Ngọc Thủy

Cán bộ Trung tâm

ThS. NCV. Lê Thị Thùy Hương

Cán bộ Trung tâm

CN. NCV. Vũ Thành Đạt

Cán bộ Trung tâm

CN. NCV. Bùi Nguyễn Thành Long

Cán bộ Trung tâm

CN. NCV. Bùi Thị Thực

Cán bộ Trung tâm

CN. NCV. Nguyễn Quí Ngọc Sang

Cán bộ Trung tâm

CN. NCV. Dương Hải Âu

Cán bộ Trung tâm

KS. Lương Đức Quang

Cán bộ Trung tâm

Bài viết liên quan