Lý lịch khoa học cán bộ Trung tâm Phát triển sản phẩm thiên nhiên và Công nghệ-Thiết bị

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ

 

PGS. TS. NCVC. Trần Quốc Toàn

Giám đốc Trung tâm

TS. KS. Đặng Việt Anh

Phó Giám đốc Trung tâm

KSC. Nguyễn Văn Hoan

Cán bộ Trung tâm

KS. Lê Thanh Bình

Cán bộ Trung tâm

KS. Nguyễn Minh Khoa

Cán bộ Trung tâm

KS. Lại Phương Phương Thảo

Cán bộ Trung tâm

KS. Vi Văn Tú

Cán bộ Trung tâm

KS. Lê Hồng Nhung

Cán bộ Trung tâm

KS. Nguyễn Minh Vượng

Cán bộ Trung tâm

KS. Lê Hữu Điển

Cán bộ Trung tâm

 

Bài viết liên quan