Lý lịch khoa học - Trần Quốc Toàn

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Trần Quốc Toàn

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Học hàm, học vị : Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính

Điện thoại: 0903214405

Email: tranquoctoan2010@gmail.com

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên vào thực tiễn.
  • Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng, thuốc và các sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.
  • Nghiên cứu phát triển các sản phẩm ứng dụng trong y, dược, công nghiệp thực phẩm, nuôi trồng thuỷ sản và các ngành kinh tế khác.
  • Hoá học các hợp chất thiên nhiên.

CÔNG BỐ 3 NĂM GẦN NHẤT

I. Tạp chí Quốc tế

1. Doan Lan Phuong, Tran Quoc Toan, Ly P. T. Dang, Andrey B. Imbs , Pham Quoc Long, Tran Dinh Thang, Bertrand Matthaeus, Long Giang Bach and Le Minh Bui, “Lipid Isolation Process and Study on Some Molecular Species of Polar Lipid Isolated from Seed of Madhuca ellitica”, Processes, 2019, 7(6), 375, DOI: 10.3390/pr7060375.
2. Optimization of Murrayafoline A ethanol extraction process from the roots of Glycosmis stenocarpa, and evaluation of its Tumorigenesis inhibition activity on Hep-G2 cells, Open Chemistry/ ISSN 2391-5420, ISI (1.52,Q3), 2021
3. Volatile composition of Perilla frutescens (L.) essential oil in Thai Binh Province, Vietnam extracted by microwave-assisted distillation method, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering/ ISSN 1757-8981, SCOPUS (0.51, SJR: 0.2),2021.
4. The Chemical Composition and Biological Activities of Essential Oils from Zanthoxylum rhets Grown in Son La, Northwest Vietnam, Journal of Food Quality/ ISSN, ISI (2.45, Q2),2021
5. Chemical Composition, Antimicrobial, and Cytotoxic Activities of Leaf, Fruit, and Branch Essential Oils Obtained From Zanthoxylum nitidum Grown in Vietnam, Natural Product Communications/ ISSN 1934-578X, ISI (0.96, Q3),2021
6. On the Inhibitability of Natural Products Isolated from Tetradium ruticarpum towards Tyrosine Phosphatase 1B (PTP1B) and α-Glucosidase (3W37): An In Vitro and In Silico Study, Molecules/ ISSN 1420-3049, ISI (4.41, Q1),2021.
7. Lipid composition and molecular species of phospholipid in oyster Crassostrea lugubris (Sowerby, 1871) from Lang Co Beach, Hue Province, Vietnam, Food Science & Nutrition, ISI (2.81, Q2),2021.
8. Optimization of Microwave-Assisted Extraction of Phlorotannin from Sargassum swartzii (Turn.) C. Ag. With Ethanol/Water, Natural Product Communications/ ISSN 1934-578X, ISI (0.96, Q3), 2021.
9. Effects of Dietary Inclusion of Canthaxanthin-and α-Tocopherol-Loaded Liposomes on Growth and Muscle Pigmentation of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of Food Quality/ ISSN, ISI (2.45, Q2), 2021.
10. Surface-enhanced Raman scattering (SERS) from low-cost silver nanoparticle-decorated cicada wing substrates for rapid detection of difenoconazole in potato, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2022.
11. Chemical compositions and stability of Vietnamese Homalomena occulta essential oil under the influence of storage conditions, Egyptian Journal of Chemistry,2022.
12. Rapid Quantitative Determination of Multiple Pesticide Residues in Mango Fruits by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, Processes, 2022.
13. Effects of antibiotics on Vietnam koi, Anabas testudineus, exposed to Aeromonas dhakensis as a co-infection, Acta Tropica, 2022.
14. A study on biological activities of Bouea macrophylla Griff leaf extract, Vietnam Journal of Biotechnology, 2022.
15. Chapter: Extraction of Fatty Acids and Micronutrients from Agro-Industrial Waste and their Application in Nutraceuticals and Cosmetics; Book: 
Valorization of Agro-Industrial Byproducts, eBook ISBN9781003125679, Taylor & Francis, 2022.
16. Lower Extremity Nerve Conduction Abnormalities in Vietnamese Patients with Type 2 Diabetes: A Cross-Sectional Study on Peripheral Neuropathy and Its Correlation with Glycemic Control and Renal Function, Journal of Personalized Medicine, 2023.
17. Fabrication of a Low-Cost Microfluidic Device for High-Throughput Drug Testing on Static and Dynamic Cancer Spheroid Culture Models, Journal of Personalized Medicine, 2023.
18. Monthly variation in the lipid composition and content of Pacific oysters, Crassostrea gigas, cultured in Van Don, Quang Ninh, Vietnam Journal of Marine Science and Technology. (ISSN 1859-3097; e-ISSN 2815-5904),2023.
19. The Utilization of Machine Learning Algorithms for Assisting Physicians in the Diagnosis of Diabetes, Diagnotics 2023, 13, 2087, 2023.
20. Fabrication of a Charge - Conversion Polymer-Liposome for Enhancing Endốmal Escape of Drug Delivery System for α–Mangostin, Diagnotics 2023, 13, 2087,2023.

II. Tạp chí trong nước

1. Dinh Thi Kim Hoa, Hoang Thi Bich, Pham Quoc Long, Tran Quoc Toan, Doan Lan Phuong, “Protein hydrolysis of eggs from the sea urchin Tripneustes Gratilla by the industrial enzyme alcalase”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 57(2), 2019, 133-138, DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/57/2/12894.
2. Nghiên cứu điều kiện chiết xuất naringin từ vỏ bưởi Năm roi (Citrus grandis (L.) Osbeck), Tạp chí Khoa học Trường đại học Cần Thơ/ ISSN 1859-2333,2021.

SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

1. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2580: “Quy trình sản xuất curcuminoit từ củ nghệ vàng (Curcuma Longa)”, cấp theo quyết định số 425w/QĐ-SHTT. 14/01/2021

2. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2599: “Quy trình sản xuất chế phẩm giàu phospholipit chứa các axit béo họ eicosanoit từ hàu biển (Oyster.sp)”, cấp theo Quyết định số 3702w/QĐ-SHTT, 08/03/2021.

3. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2606: “Quy trình chế biến rong mơ (Sargassum. sp) để thu các sản phẩm fucoxanthin, phlorotanin, fucoidan và alginat theo phương pháp sử dụng sóng siêu âm cường độ cao kết hợp enzyme”, cấp theo quyết định số 3750w/QĐ-SHTT, 08/03/2021.

4. Bằng độc quyền sáng chế số 28816: “Quy trình phân lập và tinh chế hợp chất 1-methoxy-3-methyl-9H-carbazol từ rễ cây cơm rượu trái hẹp (Glycosmis stenocarpa)”, cấp theo quyết định số 9209w/QĐ-SHTT, 03/06/2021.

SÁCH

1. Chương sách quốc tế: "Agents Enhancing Yield of Organic Degradation and Biogas Recovery” của sách " New Ideas Concerning Science and Technology" 978-93-90149-70-4(Print) 978-93-90149-31-5 (eBook). Book Publisher International, 2020.

2. Sách chuyên khảo: Các loài rong biển thường gặp ở vùng biển Việt Nam và giá trị sử dụng” ISBN: 978-604-9985-28-7, 2021.

3. Chapter: Extraction of Fatty Acids and Micronutrients from Agro-Industrial Waste and their Application in Nutraceuticals and Cosmetics; Book: Valorization of Agro-Industrial By productse Book ISBN9781003125679, Taylor & Francis, 2022.

BẰNG KHEN

1. Giải thưởng: “Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng” cho sản phẩm Tinh chất nghệ thiên nhiên Sargarmin do Hiệp hội TPCN trao tặng, 2016.

2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho Chủ nhiệm nhiệm vụ mã số KC.09.23/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã có kết quả nghiên cứu, ứng dụng đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, 2023.