Lý lịch khoa học - Lại Phương Phương Thảo

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Lại Phương Phương Thảo

Chức vụ: Cán bộ Trung tâm

Học hàm, học vị : Thạc sĩ, Nghiên cứu viên

Điện thoại: 024.37562378

Email: thao2304@gmail.com

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Nghiên cứu thành phần hóa học, phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất thiên nhiên từ nguồn dược liệu Việt Nam.
  • Kỹ thuật thực phẩm.

CÔNG BỐ 3 NĂM GẦN NHẤT

1. Thao, P.T.P., Thao, L.P.P., Toan, T.Q. and Hang, T.T.T., 2022. Extraction of Fatty Acids and Micronutrients from Agro-Industrial Waste and their Application in Nutraceuticals and Cosmetics. In Valorization of Agro-Industrial Byproducts (pp. 201-226). CRC Press. eBook ISBN9781003125679.NXB Taylor & Francis.

2. Thi Thanh Tra Le, Quoc Long Pham, Dai Quang Ngo, Phuong Phuong Thao Lai, Hong Nhung Le, Thi Phuong Ly Dang, Thi Bich Hoang, Quoc Toan Tran, 2023. Monthly variation in the lipid composition and content of Pacific oysters, Crassostrea gigas, cultured in Van Don, Quang Ninh. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 23(1), 73–80.

3. Xuan Duy Le, Ngoc Mai Pham Thi, Thi Inh Cam, Huu Nghi Do, Hong Van Nguyen Thi, Tran Dinh Thang, Lai Phuong Phuong Thao, Trung Sy Do, Thanh Duong Nguyen, Quoc Long Pham, Tan Phat Dao, Tri Nhut Pham, Quoc Toan Tran, 2021. Optimization of the Essential Oil Extraction Process from Dong Van Marjoram (E. winitiana var. dongvanensis Phuong.) by Using Microwave Assisted Hydrodistillation, and the Bioactivities of the Oil Against Some Cancer Cell Lines and Bacteria. Natural Product Communications, 16(10), 1934578X211054235. DOI: 10.1177/1934578X211054235.

4.Tran, Quoc Toan, Thu Le Vu Thi, Tien Lam Do, Hong Minh Pham Thi, Bich Hoang Thi, Quang Truyen Chu, Phuong Thao Lai Phuong, Huu Nghi Do, Hoai Thu Hoang Than, Thu Thuy Ta Thi, Van Huyen Luu, Phuong Thi Mai Duong, and Huong Thi Thu Phung, 2020. Optimization of microwave-assisted extraction process of Callicarpa candicans (Burm. f.) Hochr essential oil and its inhibitory properties against some bacteria and cancer cell lines. Processes, 8(2), p.173

5.Tran Quoc Toan, Lai Phuong Phuong Thao, Nguyen Quyet Chien, Nguyen Thi Hong Van, Doan Lan Phuong, Trinh Thu Huong, Pham Minh Quan, Cam Thi Inh, Pham Thi Hong Minh, Hoang Thi Bich, Tran Thi Kim Ngan, Than Van Thai, Nguyen Thanh Viet, Long Giang Bach, and Pham Quoc Long, 2020. Determination of Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Melaleuca cajuputi Essential Oil from Quang Tri Province, Vietnam. Asian Journal of Chemistry, 32 (9), 2203-2207.

6. Vu Thi Thu Le, Lai Phuong Phuong Thao, Pham Thi Hong Minh, Hoang Thi Bich, Do Tien Lam, Dinh Thi Thu Thuy, Pham Minh Quan, Pham Quoc Long, Dao Viet Hung, Tran Quoc Toan, Thanh Sang Vo and Hai Ha Pham Thi, 2020. Essential Oil Profile of Vietnamese Callicarpa candicans (Burm. f.) Hochr. Asian Journal of Chemistry, 32(7), 1630 – 1634.

7. Le Xuan Duy, Nguyen Manh Cuong, Vu Dinh Hoang, Pham Minh Quan, Lai Phuong Phuong Thao, Pham Quoc Long, Tran Quoc Toan, 2019. Process optimization for the extraction of phenolics from the fruits of Vietnamese Docynia indica (Wall.) Decne. International workshop 2019 on trade and science- technology development in the Mekong delta in the context of international integration, tr 506-513.

8. Đặng Thị Phương Ly, Trần Duy Phong, Trần Quốc Toàn, Đoàn Lan Phương, Trịnh Thu Hương, Đặng Thị Minh Tuyết, Đào Thị Kim Dung, Lại Phương Phương Thảo, Hoàng Thị Bích, Phạm Minh Quân, Đàm Đức Tiến, Lưu Văn Huyền, Phạm Quốc Long, 2019. Bước đầu đánh giá hàm lượng lipid và thành phần acid béo của một số loài rong nâu khu vực biển Bắc và Trung Trung Bộ-Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Diễn đàn khoa học toàn quốc 2019 “Sinh học biển và phát triển bền vững.