Lý lịch khoa học cán bộ phòng Sinh học thực nghiệm

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ

PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM

 

TS. NCVC. Đỗ Hữu Nghị

Trưởng phòng

GS.TS. NCVCC. Lê Mai Hương

Phó Chủ tịch HĐKH Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên

TS. NCVC. Trần Thị Như Hằng

Phó trưởng phòng

TS. NCVC. Lê Hữu Cường

Cán bộ phòng

TS. NCVC. Trần Thị Hồng Hà

Cán bộ phòng

TS. NCV. Hoàng Kim Chi

Cán bộ phòng

ThS. NCV. Nguyễn Đình Luyện

Cán bộ phòng

ThS. NCV. Bùi Anh Văn

Cán bộ phòng

ThS. NCV. Đặng Thu Quỳnh

Cán bộ phòng