Lý lịch khoa học - Đỗ Hữu Nghị

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Đỗ Hữu Nghị

Chức vụ: Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Sinh học thực nghiệm

Học hàm, học vị : Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại: 0916670188

Email: dohnghi@gmail.com; nghi@inpc.vast.vn 

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Công nghệ sinh học: Tinh sạch, nghiên cứu đặc tính protein/enzyme; Chuyển hóa sinh học các biopolymer (lignocellulose…) và hợp chất thành các sản phẩm có giá trị cao hơn.
  • Sinh học thực nghiệm: Thử nghiệm và phát triển các phương pháp đánh giá hoạt tính sinh học in vitro (hoạt tính kháng sinh, chống oxy hóa, hoạt tính ức chế enzyme liên quan bệnh, kháng viêm, ức chế tế bào ung thư và đích phân tử sinh học, ….).

CÔNG BỐ 3 NĂM GẦN NHẤT

I. Tạp chí Quốc tế

1. Quoc Toan Tran, Thu Le Vu Thi, Tien Lam Do, Hong Minh Pham Thi, Bich Hoang Thi, Quang Truyen Chu, Phuong Thao Lai Phuong, Huu Nghi Do, et al. (2020) Optimization of microwave-assisted extraction process of Callicarpa candicans (Burm. f.) Hochr essential oil and its inhibitory properties against some bacteria and cancer cell lines. Processes, 8 (173) doi:10.3390/pr8020173.

2. Nguyen T rong Dan, Hoang Duc Quang, Vuong Van Truong, Do Huu Nghi, et al. (2020) Design, synthesis, structure, in vitro anticancer activity evaluation and docking studies on target enzyme GSK-3β of new indirubin-3ʹ-oxime derivatives. Scientific Reports, 10:11429| doi.org/10.1038/s41598-020-68134-8.

3. Nghi H. Do, Hieu H. Pham, Tan M. Le, Jeroen Lauwaert, Ludo Diels, An Verberckmoes, Nga H.N. Do, Viet T. Tran & Phung K. Le* (2020) The novel method to reduce the silica content in lignin recovered from black liquor originating from rice straw. Scientific Reports, 10:21263| doi.org/10.1038/s41598-020-77867-5.

4. BÜTTNER, E., KARICH, A., NGHI, D. H., LANGE, M., LIERS, C., KELLNER, H., HOFRICHTER, M., ULLRICH, R. (2020) Candolleomyces eurysporus – A new Psathyrellaceae (Agaricales) species from the tropical Cúc Phương National Park, Vietnam. – J. Mycol. 28: 79–92.

5. Tran Thi Tuyen, Pham Minh Quan, Vu Thi Thu Le, Tran Quoc Toan, Do Huu Nghi, et al. (2021) Chemical composition, antimicrobial, and cytotoxic activities of leaf, fruit, and branch essential oils obtained from Zanthoxylum nitidum grown in Vietnam. Natural Product Communications, 16(1):1-7.

6. Tran Quoc Toan, Tran Duy Phong, Dam Duc Tien, Nguyen Manh Linh, Nguyen Thi Mai Anh, Pham Thi Hong Minh, Le Xuan Duy, Do Huu Nghi, et al. (2021) Optimization of Microwave-Assisted Extraction of Phlorotannin from Sargassum swartzii (Turn.) C. Ag. With Ethanol/Water. Natural Product Communications, 16(2):1–11.

7. Cao Bach Pham, Thi Inh Cam, Tuyen Tran Thi, Pham Minh Quan, Tran Quoc Toan, Huu Nghi Do, et al. (2021) The chemical composition and biological activities of essential oil from Zanthoxylum rhetsa grown in Son La, northwest Vietnam. Journal of Food Quality, Article ID: 9922283, doi.org/10.1155/2021/9922283.

8. Quoc Toan Tran, The Dan Pham, Thanh Duong Nguyen, Van Huyen Luu, Huu Nghi Do, et al. (2021) Optimization of Murrayafoline A ethanol extraction process from the roots of Glycosmis stenocarpa, and evaluation of its tumorigenesis inhibition activity on Hep-G2 cells. Open Chemistry, 19(1), 830-842.

9. Do Huu Nghi, Harald Kellner, Enrico Büttner, Le Mai Huong, Le Xuan Duy, Vu Dinh Giap, et al. (2021) Cellobiose dehydrogenase from the agaricomycete Coprinellus aureogranulatus and its application for the synergistic conversion of rice straw. Applied Biological Chemistry, 64, 66.doi.org/10.1186/s13765-021-00637-y.

10. Christiane Liers, René Ullrich, Harald Kellner, Do Huu Chi, Dang Thu Quynh, Nguyen Dinh Luyen, Le Mai Huong, Martin Hofrichter, and Do Huu Nghi (2021) Bioconversion of lignocellulosic materials with the contribution of a multifunctional GH78 glycoside hydrolase from Xylaria polymorpha to release aromatic fragments and carbohydrates. Journal of Microbiology and Biotechnology, PMID: 34409952, 31(0): 1–8.

11. Son Phan Ke, Thu Ha Phuong, Nghi Do Huu, Anh Nguyen Trung, Quang Bui Thuc, Nam Pham Hong, Huong Le Mai, Huong Le Thi Thu* (2021) Dual loading of Doxorubicin and magnetic iron oxide into PLA-TPGS nanoparticles: Design, in vitro drug release kinetics and biological effects on cancer cells. ChemMedChem, doi.org/10.1002/cmdc.202100535.

12. Xuan Duy Le, Ngoc Mai Pham Thi, Thi Inh Cam, Huu Nghi Do, et al. (2021) Optimization of the essential oil extraction process from Dong Van Marjoram ( winitiana var. dongvanensis Phuong.) by using microwave assisted hydrodistillation, and the bioactivities of the oil against some cancer cell lines and bacteria. Natural Product Communications, 16(10):1–8.

13. Vu Dinh Giap, Do Huu Nghi, Le Huu Cuong, Dang Thu Quynh* (2022) Lignin peroxidase from the white-rot fungus Lentinus squarrosulus MPN12 and its application in the biodegradation of synthetic dyes and lignin. BioResources, 17(3), 4480-4498.

14. Vu Dinh Giap, Hoang Thanh Duc, Pham Thi Mai Huong, Do Thi Hanh, Do Huu Nghi (2022) Purification and characterization of lignin peroxidase from white-rot fungi Pleurotus pulmonarius CPG6 and its application in decolorization of synthetic textile dyes. Journal of General and Applied Microbiology, 68, 262–269.

15. Thi Huyen Thu Nguyen, Ngoc Anh Tho Nguyen, Hai Dang Nguyen, Thi Thu Hien Nguyen, Mai Huong Le, Minh Quan Pham, Huu Nghi Do (2023) Plant Secondary Metabolites on Efflux-Mediated Antibiotic Resistant Stenotrophomonas Maltophilia: Potential of Herbal-Derived Efflux Pump Inhibitors. Antibiotics, 12(2), 421; doi.org/10.3390/antibiotics12020421.

16. Phi Hung Dao, Anh Hiep Nguyen, Thanh Thuy Tran, Thuy Chinh Nguyen, Thi Thu Trang Nguyen, Xuan Thai Nguyen, Thi Mai Tran, An Quan Vo, Huu Nghi Do, Minh Quan Pham, et al. (2023) Characteristics, antibacterial activity, and antibiofilm performance of a polysiloxane coating filled with organically modified Cu2 J. Coat. Technol. Res. doi.org/10.1007/s11998-023-00789-0.

17. Tran Thi Tuyen, Pham Cao Bach, Do Huu Nghi, Pham Minh Quan, Pham Thi Hong Minh and Nguyen Thi Hong Van (2023) Lignans and some other non-alkaloid compounds from the stem bark of Zanthoxylum rhetsa and their biological activities. Journal of Chemical Research, doi.org/10.1007/s11998-023-00789-0.

II. Tạp chí trong nước

1. Đỗ Hữu Nghị, Nguyễn Xuân Vũ, Nguyễn Xuân Thành, Lưu Văn Chính, Lê Mai Hương (2020) Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang và phân tích hình ảnh nội hàm cao trong đánh giá hoạt tính ức chế chuyển vị yếu tố nhân NF-k Tạp chí Công nghệ sinh học, 18(1), 157-165.

2. Vũ Đình Giáp, Thái Thị Mỹ Hiệp, Đỗ Hữu Nghị (2020) Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp cellobiose dehydrogenase từ một số loài nấm phân lập ở rừng mưa phía Bắc Việt Nam. Tạp chí Công nghệ sinh học, 18(1), 135-145.

3. Trần Thị Nguyệt, Vũ Văn Dũng, Lê Đức Anh, Nguyễn Thị Nhàn, Vũ Duy Nhàn, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Ngọc Lan, Đỗ Hữu Nghị, Lê Thị Yến (2020) Phân lập và đánh giá khả năng cố định đạm, sinh chất kích thích sinh trưởng thực vật của các chủng vi sinh vật chịu mặn phân lập được từ đất trên Quần đảo Trường Sa. Tc Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, 9/2020: 248-254.

4. Vũ Duy Nhàn, Vũ Văn Dũng, Nguyễn Thị Nhàn, Lê Đức Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Đỗ Hữu Nghị, et al. (2020) Phân lập và đánh giá khả năng phân giải phosphat khó tan của các chủng vi sinh vật chịu mặn phân lập từ đất trên Quần đảo Trường Sa. Tc Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, 10/2020: 389-394.

5. Do Huu Nghi, Vo Thi Ngoc Hao, Nguyen Hong Nhung (2020) Experimental application of High-content screening in evaluating the induction of cell-cycle arrest and apoptosis on Human liver cancer cell line Hep-G2. VNU Journal of Science, 36(4) 75-86.

6. Do Huu Nghi, Le Minh Tan, Duong Hoang Phi Yen, Do Nguyen Hoang Nga, Doan Ly Xuan Huong, Tran Tan Viet, Le Thi Kim Phung (2020) Lignin and sodium lignosulfonate production from the black liquor generated during the production of bioethanol from rice straw. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 58 (6A) 63-72.

7. Vu Thi Thu Le, Dao Viet Hung, Ha Viet Hai, Do Huu Nghi, Pham Minh Quan (2020) Potential Mortalin-p53 complex abrogation of ent-kaurane diterpenoids from Croton tonkinensis revealed by homology modeling and docking simulation. Khoa học và Công nghệ, 58 (6A), 261-269.

8. Vũ Đình Giáp, Đặng Thu Quỳnh, Đỗ Hữu Nghị (2021) Sàng lọc và nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp lignin peroxidase (LiP) từ nấm trên môi trường lên men lỏng. Tạp chí Công nghệ sinh học, 19(4), 771-778.

9. Pham Cao Bach, Tran Thi Tuyen, Dinh Thi Thu Thuy, Do Huu Nghi, et al (2022) Cytotoxic and antimicrobial activities of essential oils from the fruits of Zanthoxylum rhetsa grown in Thanh Hoa province, Vietnam. Tạp chí Dược liệu, 27(1), 31-37.

10. Vu Dinh Giap, Vu Dinh Duy, Do Huu Nghi (2022) Optimization of enzyme complexes to hydrolysis of lignocellulosic materials using response surface methodology. Tc Khoa học & Công nghệ. ĐH Công nghiệp HN, 3/2022: 91-97.

11. Dang Thu Quynh, Nguyen Huy Hoang, Nguyen Ngoc Lan, Le Viet Hoang, Do Huu Nghi (2023) Cloning, Expression, and Characterization of a Laccase from the White Rot Fungi Pleurotus pulmonarius VNU Journal of Science, 39(2):59-67.

12. Pham Cao Bach, Tran Thi Tuyen, Do Huu Nghi, Hoang Thi Bich, et al. (2023) Chemical constituents and biological activities of the seed essential oil from Michelia tonkinensis grown in Thanh Hoa province, Viet Nam. Vietnam J. Chem. DOI: 10.1002/vjch.202200171.

13. Nguyen Thi Hong Van, Do Huu Nghi, Pham Cao Bach, Tran Thi Tuyen, Hoang Thi Bich, Tran Quoc Toan, Pham Thi Hong Minh, et al. (2023) Triterpenoids from the leaves of Camellia chrysantha growing in Quang Ninh (Vietnam) and their activities on main protease (Mpro) and ACE2. Vietnam J. Chem. 61(S3), 140-147.

SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

1. Đỗ Hữu Nghị, B. Bittner, R. Ullrich, Lê Mai Hương, M. Hofrichter, C. Liers, Phạm Quốc Long (2016) Bằng độc quyền sáng chế: “Quy trình chuyển hóa sinh khối lignoxenluloza nhờ sử dụng hỗn hợp enzyme có tác dụng hiệp đồng”. QĐ số 9250w-QĐ/SHTT, ngày 04/06/2021, Cục Sở hữu trí tuệ.

2. Đỗ Hữu Nghị, Lê Mai Hương, Nguyễn Hồng Nhung, Đỗ Hữu Chí, Vũ Đình Giáp (2021) Bằng độc quyền GPHI: “Quy trình sàng lọc hoạt chất kháng phân bào và hướng đích NF-κB trên dòng tế bào ung thư”. #15648, QĐ số: 38425/QĐ-SHTT. 

SÁCH

1. Đỗ Hữu Nghị (chủ biên), Trần Thị Linh, Lê Mai Hương (2019) Lignocellulose conversion: A distinct role of fungal esterases. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

2. Lê Mai Hương (chủ biên), Trần Thị Hồng Hà, Đỗ Hữu Nghị (2019) Một số kết quả nghiên cứu và định hướng ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học từ nấm lớn Việt Nam. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

3. Ngũ Trường Nhân, Nguyễn Mạnh Cường, Đỗ Hữu Nghị, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Văn Bốn, Phạm Thị Huyền Thoa (2020) Hóa thực vật và tác dụng dược lý các loài trong chi Trắc. NXB Đại học Sư phạm Tp. HCM.

BẰNG KHEN

1. Giải thưởng Hội nghị Khoa học thanh niên, Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2002.

2. Giấy khen của Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2018, 2019; Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam năm 2019.

3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (QĐ số 3233/QĐ-BKHCN, ngày 03/12/2021)

Bài viết liên quan