Lý lịch khoa học - Đặng Thu Quỳnh

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Đặng Thu Quỳnh

Chức vụ: Cán bộ phòng

Học hàm, học vị : Thạc sĩ, Nghiên cứu viên

Điện thoại: 0583820000

Email: quynhdang1994@gmail.com

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Nghiên cứu tinh sạch và đặc tính enzyme/protein từ vi sinh vật.
  • Nghiên cứu hoạt tính sinh học từ Hợp chất thiên nhiên.

CÔNG BỐ 3 NĂM GẦN NHẤT

I. Tạp chí Quốc tế

1. DangThu Quynh, Jang, S. H. & Lee, C. (2020). ''Biochemical comparison of two glucose 6‑phosphate dehydrogenase isozymes from a cold‑adapted Pseudomonas mandelii'', Extremophiles: life under extreme conditions.

2. DangThu Quynh, Nguyen, T.-T., Jang, S.-H. & Lee, C. (2021). ''Molecular cloning and biochemical characterization of a NAD-dependent sorbitol dehydrogenase from cold-adapted Pseudomonas mandelii'', FEMS Microbiology Letters. 368.

3. Christiane Liers, René Ullrich, Harald Kellner, Do Huu Chi, Dang Thu Quynh, Nguyen Dinh Luyen, Le Mai Huong, Martin Hofrichter, Do Huu Nghi. (2021). '' Bioconversion of lignocellulosic materials with the contribution of a multifunctional GH78 glycoside hydrolase from Xylaria polymorpha to release aromatic fragments and carbohydrates''. J Microbiol Biotechnol. 31(10).

4. Do Huu Nghi, Harald Kellner, Enrico Büttner, Le Mai Huong, Le Xuan Duy, Vu Dinh Giap, Dang Thu Quynh, Tran Thi Nhu Hang, An Verberckmoes, Ludo Diels, Christiane Liers and Martin Hofrichter. Cellobiose dehydrogenase from the agaricomycete Coprinellus aureogranulatus and its application for the synergistic conversion of rice straw. Appl Biol Chem, 2021, 64-66. Doi: https://doi.org/10.1186/s13765-021-00637-y.

5. Dinh Giap Vu, Huu Nghi Do, Huu Cuong Le, Thu Quynh Dang. Lignin Peroxidase from the White-rot Fungus Lentinus squarrosulus MPN12 and its Application in the Biodegradation of Synthetic Dyes and Lignin. BioResources, 2022, 17.3. Doi: 10.15376/biores.17.3.4480-4498.

6. Vu Dinh Giap, Hoang Thanh Duc, Pham Thi Mai Huong, Do Thi Hanh, Do Huu Nghi, Vu Dinh Duy, Dang Thu Quynh. Purification and characterization of lignin peroxidase from white-rot fungi Pleurotus pulmonarius CPG6 and its application in decolorization of synthetic textile dyes. The Journal of General and Applied Microbiology, 2022. Doi: 10.2323/jgam.2022.05.005.

II. Tạp chí trong nước

1. Giap Dinh Vu, Quynh Thu Dang, and Nghi Do Huu (2021). Screening carbohydrate esterase and oxidase enzyme from fungi isolated in Cuc Phuong (Ninh Binh) and Muong Phang (Dien Bien). Proceedings of the 3rd national scientic conference of Vietnam museum system.

2. Vu Dinh Giap, Dang Thu Quynh, and Do Huu Nghi (2021). Investigation of lignin peroxidase (LiP) production from fungi grown on liquid culture medium. Vietnam Journal of Biotechnology 19(4):771-778. Doi: 10.15625/1811-4989/15738.

3. Do Huu Nghi, Tran Thi Nhu Hang, Dang Thu Quynh, Nguyen Manh Cuong. Bioconversion of lignocellulosic materials by fungal “enzyme cocktail” with the contribution of a glycoside hydrolase from Xylaria Polymorpha to release carbohydrates and biomethanol. Vietnam Journal of Science and Technology 59 (6) (2021) 714-723.

4. Dang Thu Quynh, Nguyen Huy Hoang, Nguyen Ngoc Lan, Le Viet Hoang, Do Huu Nghi. Cloning, Experession, and Characterization of a Laccase from the White Rot Fungi Pleurotus pulmonarius MPN18. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 2023. Doi: https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.5312.

Bài viết liên quan