Tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2022

Kính gửi các đơn vị trực thuộc  công văn số  1559/VHL-TCCB ngày 18/8/2021 của Viện Hàn lâm về  việc Tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2022.
 
Hồ sơ gửi về Phòng QLTH (đ/c Thuỷ) để tổng hợp kèm công văn gửi Viện Hàn lâm trước ngày 04/10/2021.
 
Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm.
 
Trân trọng ./.