Thông tin học bổng đào tạo tiến sĩ và sau tiến sĩ tại Canada

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc thông tin về học bổng đào tạo Tiến sĩ và Sau Tiến sĩ tại Khoa Hóa Công nghệ, Đại học Queen University, thành phố Kingston, Ontario, Canada.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan