Thông báo về việc đề cử ứng viên tham dự chương trình học giả Fulbright Việt Nam và chương trình học giả Hoa Kỳ - ASEAN năm học 2025-2026

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1466/VHL- HTQT ngày 25/06/2024 về việc Thông báo về việc đề cử ứng viên tham dự chương trình học giả Fulbright Việt Nam và chương trình học giả Hoa Kỳ - ASEAN năm học 2025-2026.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan