Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ (Đề án 2395)

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 606/VHL-TCCBKT ngày 21/03/2024 về việc Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án  đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ (Đề án 2395).

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan