Thông báo số 1 về "Hội thảo khoa học quốc gia Cán bộ trẻ, các Trường Đại học Sư phạm lần thứ X, năm 2023"

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị Thông báo số 1 về việc tổ chức "Hội thảo khoa học quốc gia Cán bộ trẻ, các Trường Đại học Sư phạm lần thứ X, năm 2023".

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan