Thông báo các cơ sở đào tạo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được công nhận tại Học viện Khoa học và Công nghệ

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc TB số 390/HVKHCN thông báo các cơ sở đào tạo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được công nhậntại Học viện Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.