Mời tham dự Hội thảo "Kết nối công nghệ phát triển nông nghiệp trồng trọt"

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị Công văn số 254/VHL-WDTKCN về việc mời tham dự Hội thảo "Kết nối công nghệ phát triển nông nghiệp trồng trọt".

Đề nghị các đơn vị cử cán bộ nghiên cứu, quản lý liên quan tham dự gửi về phòng  QLTH trước ngày 17/02/2023 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan