Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 11/05/2022, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, lãnh đạo các Viện nghiên cứu trực thuộc, cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ soạn thảo xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20, cùng các đại biểu.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết số 20-NQ/TW đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã triển khai nhiều nội dung để thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, các nội dung chính như:

- Tổ chức nhiều Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI cho cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Viện Hàn lâm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nền kinh tế tri thức có năng suất và hiệu quả cao, có sức mạnh cạnh tranh, bảo vệ được môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Ban hành các Chương trình, nghị quyết của Đảng ủy Viện Hàn lâm để triển khai Nghị quyết thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và các đơn vị trực thuộc

- Tích cực tham gia xây dựng các Báo cáo chuyên đề trong các Chương trình, Đề án, Chiến lược do Ban chấp hành Trung ương, Chính phủ, Quốc Hội chủ trì xây dựng.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận số 50-KL/TW, một số các kết quả chính đã đạt được tại Đảng ủy Viện Hàn lâm như sau:
- Về trình độ khoa học và công nghệ: Đã có những kết quả quan trọng trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản về Toán học và Vật lý; lĩnh vực nghiên cứu cơ bản về sinh học, công nghệ sinh học và công nghệ gen; lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng vật liệu; lĩnh vực thông tin, có những tiến bộ vượt bậc về chất và lượng trong nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao... đóng góp hiệu quả hơn cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự ổn định chính trị của đất nước trong điều kiện mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế.

Đánh giá chung, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN chỉ đạo thực hiện theo đúng các nội dung của Nghị quyết. Đạt được nhiều kết quả quan trọng, có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn. Viện Hàn lâm KHCNVN đã phát huy được vai trò của cơ quan KHCN lớn nhất cả nước thông qua việc thực hiện tốt các nhiệm vụ KHCN quan trọng do Thủ tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ trong các chương trình KHCN và điều tra cơ bản trọng điểm của Nhà nước...

Từ những kết quả đạt được, một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, báo cáo tổng kết đã đề xuất một số kiến nghị với Trung ương và Chính phủ.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài viết liên quan