Giấy mời tham dự Hội thảo về kết quả chuyển khảo sát hỗn hợp bằng tàu Viện sĩ Oparin

Kính gửi chủ nhiệm hợp phần dự án và các cán bộ chủ chốt giấy mời  số 1245/GM-VHL ngày 30/06/2021 của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam về việc "Tham dự Hội thảo về kết quả chuyến khảo sát hỗn hợp giữa VAST-FEBRAS lần thứ 7 bằng tàu Viện sĩ Oparin trong vùng biển Việt Nam".
 
Thời gian từ 8h30 - 12h00, thứ 4, ngày 07/07/2021 tại phòng họp tầng 4, toà nhà Trung tâm của VAST.
 
Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm!
 
Trân trọng!