Đăng ký tham dự và gửi báo cáo khoa học tại Hội thảo KHCN, ĐMST&TBKT công nghệ lĩnh vực thuỷ sản

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 3205/BNN-KHCN về việc Đăng ký tham dự và gửi báo cáo khoa học tại Hội thảo KHCN, ĐMST&TBKT công nghệ lĩnh vực thuỷ sản.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan