Đăng ký cán bộ tham gia dự tuyển chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2023

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 1924/VHL-TCCB về việc Đăng ký cán bộ tham gia dự tuyển chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2023.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan