Đăng ký cán bộ tham gia dự tuyển chương trình đào tạo cử nhân tiếng Hàn và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2022

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 2101/VHL-TCCB v/v  Đăng ký cán bộ tham gia dự tuyển chương trình đào tạo cử nhân tiếng Hàn và thạc sĩ  tại Trung Quốc năm 2022.

Hồ sơ đăng ký cán bộ tham gia dự tuyển gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước ngày 15/11/2021 để tổng hợp gửi VAST.
 
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.
 
Trân trọng./.