Thông báo đăng ký đề xuất đề tài thuộc Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm (đợt 2)

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 2081/VHL-KHTC ngày 07 tháng 9 năm 2023 về việc đăng ký đề xuất đề tài thuộc Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm (đợt 2).

Danh sách cá nhân đủ điều kiện và Hồ sơ đề xuất gửi về Viện Hàn lâm trước ngày 20/9/2023 để tổng hợp trình Chủ tịch Viện xem xét phê duyệt.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan