Thông báo hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ HTQT giai đoạn 2025 - 2026

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 944/VHL-HTQT ngày 25/04/2024 về việc hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ HTQT giai đoạn 2025 - 2026.

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thiện là trước ngày 15/5/2024.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan