Tài liệu liên quan

Quyết định số 2287/QĐ-VHL ngày 01/11/2017, ỦY quyền cho Thủ trưởng các đơn vị của Viện Hàn lâm KH&NVN được quyền quyết định cử cán bộ đi nước ngoài và đón khách nước ngoài vào làm việc

Quyết định số 2287/QĐ-VHL ngày 01/11/2017, ỦY quyền cho Thủ trưởng các đơn vị của Viện Hàn lâm KH&NVN được quyền quyết định cử cán bộ đi nước ngoài và đón khách nước ngoài vào làm việc

Bấm vào đường link sau đây để tải về tài liệu: Download tại đây