Ban hành Quy định quản lý các Đề án khoa học công nghệ trọng điểm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Quyết định số 512/QĐ-VHL ngày 25/03/2024 về việc Ban hành Quy định quản lý các Đề án khoa học công nghệ trọng điểm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan