Tài liệu liên quan

Quyết định số 03/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm KH&CNVN

Quyết định số 03/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm KH&CNVN

Bấm vào đường link sau đây để tải về tài liệu: Download tại đây