Xin ý kiến các chính sách tại Luật giá (sửa đổi)

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị CV số 1213/VHL-KHTC về việc xin ý kiến các chính sách tại Luật giá (sửa đổi).

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan