Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị CV số 2123/VHL-TCCB v/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.
 
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trong công văn theo đúng quy định. 
 
- Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 2021 gửi trước ngày 05/11/2021 
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp VAST gửi trước ngày 30/11/2021
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước gửi trước ngày 10/01/2022
 
về phòng QLTH (đ/c Bích) để tổng hợp gửi VAST.
 
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.
 
Trân trọng./.

Bài viết liên quan