Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 2079/VHL-VP ngày 07/9/2023 về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan