Thông tư Quy định quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Thông tư số 25/2023/TT-BKHCN ngày 29/12/2023 về việc Quy định quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan