Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Kính gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Thông tư 48/2022/TT-BTC của bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan