Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN về việc Quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan