Thông tin phiếu bổ sung hồ sơ cán bộ 2021

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Đơn vị trực thuộc CV số 2661/VHL-TCCB v/v bổ sung hồ sơ cán bộ năm 2021.

Đề nghị các đơn vị gửi phiếu bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền về phòng QLTH trước ngày 02/1/2022.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan