Thông báo xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị CV số 308/VHL-UDTKCN về việc xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Các ý kiến đóng góp gửi về phòng QLTH để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan