Thông báo về việc xuất bản các bộ sách chuyên khảo về Khoa học và Công nghệ năm 2024

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 51/NXB ngày 11/04/2024 về việc xuất bản các bộ sách chuyên khảo về Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan