Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị Thông báo số 17/TB-SKHCN về việc Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan