Thông báo tuyển chọn đề tài 2021 của Ninh Thuận

Kính gửi các đơn vị trực thuộc!

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gửi thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh
2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận để đơn vị và các cá nhân có liên quan đăng ký đề xuất.

Hạn cuối nộp: 18/8/2021. Các đơn vị liên hệ và gửi Hồ sơ trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

Viện Hàn lâm KHCNVN
Ban UDTKCN

Các file đính kèm"
1. Thông báo tuyển chọn
2. Danh mục tuyển chọn
3. 05 Biểu mẫu

Bài viết liên quan