Thông báo tổng hợp danh mục các nhiệm vụ cấp cơ sở chọn lọc và nhiệm vụ hỗ trợ nghiên cứu viên cao cấp triển khai kế hoạch năm 2024

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 882/VHL-KHTC về việc Thông báo tổng hợp danh mục các nhiệm vụ cấp cơ sở chọn lọc và nhiệm vụ hỗ trợ nghiên cứu viên cao cấp triển khai kế hoạch năm 2024.

Các đề xuất gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước ngày 12/5/2023 để tổng hợp gửi VAST. 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan