Thông báo nộp thuyết minh Đề tài cấp cơ sở năm 2023

Kính gửi Thủ trưởng các đơn vị Thông báo nộp thuyết minh đề tài cấp cơ sở năm 2023.

Đề nghị các đơn vị đăng ký, nộp 03 bản thuyết minh các đề tài cấp cơ sở và dự toán theo quy định (có xác nhận của trưởng đơn vị), trước ngày 10/3/2023 (thứ Sáu) cho đ/c Thủy phòng Quản lý tổng hợp (nguyenthuy150384@gmail.com; gồm bản in và bản điện tử).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc các chủ nhiệm trong phòng mình hoàn thiện và nộp thuyết minh đúng hạn.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

                                                                   T.M BAN THƯỜNG TRỰC HĐKH

Chủ tịch HĐ

GS.TS. Phạm Quốc Long

Bài viết liên quan