Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia: Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ƯDCN của công nghiệp 4.0

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Thông báo số 906/TB-BKHCN ngày 21/03/2024 về việc Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia: Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ƯDCN của công nghiệp 4.0.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan