Thông báo kết quả mờ hồ sơ đề tài 7 hướng KHCN ưu tiên và Độc lập trẻ mở mới trong kế hoạch 2024-2025

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1085/VHL-KHTC về việc Thông báo kết quả mờ hồ sơ đề tài 7 hướng KHCN ưu tiên và Độc lập trẻ mở mới trong kế hoạch 2024-2025.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan