Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ năm 2021, đợt 1

Kính gửi các đơn vị trực thuộc!

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận được các công văn số: 1122/TB-SKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2021, Cv số 1120/TB-SKHCN ngày 30/6/2021, CV số 1118/TB-SKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2021 về việc thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ năm 2021, đợt 1.

Viện Hàn lâm kính gửi các đơn vị để đơn vị thông báo cho các cán bộ có nhu cầu đăng ký gửi hồ sơ về Sở KHCN Thừa Thiên Huế.

Trân trọng thông báo./.

TL. Chủ tịch

Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ

Bài viết liên quan