Thông báo gia hạn thời gian đề xuất đề tài, dự án của sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế

Kính gửi các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm!

Viện Hàn lâm nhận được công văn 1119/SKHCN và 1123/SKHCN Thừa Thiên Huế về việc thông báo gia hạn thời gian nộp đề tài dự án nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Viện Hàn lâm gửi các đơn vị các công văn trên để đơn vị thông báo đến các cá nhân có nhu cầu tham gia nộp đề xuất về Sở khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế.

TL Chủ tịch

Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ

Bài viết liên quan