Thông báo đơn vị số lượng và tổng kinh phí các nhiệm vụ cấp cơ sở chọn lọc dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2022

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị CV số 2260/VHL-KHTC về việc thông báo đơn vị số lượng và tổng kinh phí các nhiệm vụ cấp cơ sở chọn lọc dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2022.
 
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.
 
Trân trọng./.

Bài viết liên quan