Thông báo Đề xuất nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 465/VHL-KHTC về việc Đề xuất nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030
Hồ sơ đề xuất gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan