Thành lập Hội đồng Khoa học ngành Khoa học và Công nghệ Vũ trụ nhiệm kỳ 2023 - 2028

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Quyết định số 2315/QĐ-VHL ngày 16/11/2023 về việc Thành lập Hội đồng Khoa học ngành Khoa học và Công nghệ Vũ trụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan