Tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Viện Hoá học các HCTN kính gửi; Các đơn vị trực thuộc Công văn số 8393/BTC-QLCS về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.